(Haz 10, 2019) Açıklamalar Read more...   |    (Ara 20, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (May 05, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (Şub 23, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 14, 2018) Açıklamalar Read more...   |   

 

Parti’de sıkı bir komünist disiplin, Parti’nin bütünsel çalışmalarından ayrı değerlendirilemez. Parti disiplini, Parti’nin ideolojik, politik örgütsel ve pratik görevleri çerçevesinde anlaşılabilir.

Devrimci işçilerin Partisinin tarihsel görevi kapitalizmi devrimci tarzda yıkmak, siyasi iktidarı ele geçirmek, proletaryanın devrimci diktatörlüğüne dayanarak sosyalizmi kurmaktır. Görev, dünyayı devrim yoluyla, zora dayalı toplumsal devrimle dönüştürmelidir.

Bugüne dek gerçekleşen bütün devrimler, bir sınıflı toplumdan, başka bir sınıflı topluma geçmekten başka bir şey yapmadı. Proletaryanın toplumsal dervimiyse, tarihte ilk kez, sınıflı bir toplumdan sınıfsız bir topluma geçişi sağlayacaktır. Bu, tarihin en köklü toplumsal dönüşümüdür.

Bugüne kadar gerçekleşen her devrim, önceki devrimlere göre daha derine gitti. Proletaryanın toplumsal devrimi, bugüne kadarki bütün devrimlere göre daha ileri gitmek zorundadır. Ancak daha ileri giderek, önceki toplumlara göre daha derin kök salan burjuva toplumu dönüştürebilir.

Proletarya, böylesine köklü toplumsal bir dönüşümü, sağlam ve sıkı disiplinli bir parti biçiminde örgütlenmeden nasıl gerçekleştirebilir? Komünist Parti, kapitalizmden komünizme geçişin iradesi, gücü ve öncüsüdür. Bu geçişte, devrimci savaşı yönetir. Proletaryanın savaşan Partisidir. Bir savaşım Partisi, bir iç savaş gücü, savaşımı yüksek bir disiplin göstermeden kazanamaz.

Parti, proletaryanın kurtuluş kavgasının başlıca silahıdır. Parti, devrimci rolünü mücadelenin içeriğinden alır. Bu içerik, proletaryanın kurtuluşudur. O halde Parti, Parti görevleri ve sıkı parti disiplini, devrimci içerikten, sınıfların kaldırılması amacından ayrı olarak ele alınamaz ve anlaşılamaz.

Parti, proletaryanın kurtuluş kavgası amacına yönelik görevlerini yerine getirirken yüksek bir disiplin içinde davranır. Ya da şöyle söyleneilir; ancak yüksek bir disiplin göstererek, devrimci görevlerini yerine getirebilir.

Bu aynı zamanda proletaryanın devrimci sınıf partisinin sağlam proleter sınıf karakteriyle bağıntılıdır. Komünistler, proletaryanın devrimci sınıf karakterine dayanırlar, devrimci sınııfın, sınıf konumundan hareket ederler. Parti, sıkı bir proleter disiplin yönünden de, devrimci işçi sınıfının mücadeleci bir örgütü, bir savaş kurmayı, eski dünyanın altını üstüne getiren bir gücü olduğunu ortaya koymalıdır.

Parti kadrolarının, parti organlarının disiplininden söz ederken, sık sık, sıkı bir parti disiplini ifadesini kullanıyoruz. Sıkı parti disiplini ifadesi, rastgele kullanılmıyor. Bu ifade sağlam bir proleter örgüt kavramıyla bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. Emekçi sınıf, iyi örgütlenmiş bir düşman karşısına ancak sağlam devrimci bir örgütle çıkarsa, onu altedebilir. Devrimci kitleler, kurtuluş kavgasında, sürekli burjuva saldırısı altında yürümek durumundalar. Her adımda büyük çarpışmalardan geçer ve geçmek zorunda kalır. Kesintisiz bir saldırı altında yol almak zorunda kalan devrimci kitleler, kendi içinde sıkı bir disiplin göstermeden hiçbir ciddi ilerleme gösteremezler. Proletaryanın disiplin anlayışı, sınıf savaşının gerektirdiği bir disiplin anlayışıdır. Bu yüzden, sıradan bir disiplin değil, herhangi bir disiplin değil, sıkı parti disiplini diyoruz. Savaşımda sıkı bir disiplin göstermeyen proletaryanın savaşçıları, ağır ve aralıksız olarak süren düşman saldırısı karşısında dağılmayla yüzyüze gelirler.

Sınıf savaşının her alanında sıkı parti disiplinini bir kenara bırakmak, ya da biraz gevşetmek, düşmanın işine yarar. Çünkü, düşman, disiplinini gevşeten devrimci kuvvetleri daha çabuk yener, en azından daha çabuk dağıtır. Bu yüzden nasılk i parti kadrolarının moralini bozmak, düşmana hizmetle eş anlama gelirse ve bir parti suçu oluşturursa; aynı çerçevede, sıkı parti disiplinini bozucu her düşünce ve davranış da düşmanın işine yarar ve aynı şekilde bir parti suçudur.

Leninist Parti, örgütsel yapısı, demokratik merkeziyetçi bir işleyişe sahip. Bu ilke, her devrimci komünist partisinin temel bir ilkesidir ve örgütsel yapının işleyişini düzenler. TKEP/Leninist parti tüzüğünde demokratik merkeziyetçilik ilkesi sadece hakları değil, görevleride kapsıyor. Burada burjuva eşit haklar anlayışı, proleter eşit görevler anlayışıyla aşılmıştır. TKEP/Leninist Tüzük’te haksız görev, görevsiz hak yoktur. Hak ve görevler birbirini tamamlar. Bu ilke sıkı parti disiplinini de içerir.

Tüzük’te diğer maddelerin yanında şunlara da yer verir:

e) Tüm parti organlarında kararlar oybirliği ile alınmadığı durumlarda azınlık çoğunluğa koşulsuz olarak uyar; kararları uygular ve Parti’nin eylem birliğini hiçbir şekilde bozamaz. Azınlık hakları saklı tutulur.

f) Parti üst organlarının kararları, yönetimleri altındaki Parti örgütleri tarafından benimsenmese de eksiksiz zamanında yerine getirilir. Kararlara yönelik eleştiriler ancak kararın uygulanmasından sonra gündeme getirilir.”

k) Her parti organı bir üst organa düzenli rapor verir.”

Parti, söz ve eylem birliğine dayanır. Burada söz, Partinin ideolojisidir, Parti’nin Marksist-Leninist görüşleridir. Parti programıdır. Temel politik görüşleridir. Parti’de ideolojik birlik ve eylem birliği (örgütsel birlik) birbirini tamamlar. Burada eylem birliği, Komünist Parti’nin kendi içinde uyguladığı birliktir, sıkı bir örgütsel birliktir. Partinin görüşlerinin, kararlarının ve politikalarının hayata geçirilmesidir. Parti’nin sıkı örgütsel birliği, sıkı Parti disipliniyle birlikte sağlanır.

Zaman zaman kadroların bağlı oldukları Parti organının kararları hakkında eleştirileri oluyor. Eleştiriler birçok zamanda olabilir. Proletaryanın devrimci kavga partisinde, eleştiriler, hiçbir şekilde partinin eylem birliğinin, yani örgütsel kararları pratiğe uygulamanın, alınan kararları yerine getirmenin, Parti’nin kararlarına uygun davranmanın, sıkı parti birliğinin, sıkı parti disiplininin önüne geçirilemez ve parti işleyişini bozamaz. Partinin örgütsel işleyişi, demokratik merkeziyetçilik ilkesi şunu gerektirir: Önce kararları yerine getir, sonra bunlara yönelik eleştirilerini gündeme getir. Böylece, eleştiriler, Partinin çalışmalarını engellemeden ortaya konmuş olur.

Burada Komünist Partili olma, parti üyesi, parti kadrosu olma anlayışı üzerinde durmak gerekiyor. Üye ile Parti arasındaki ilişki biçimsel, göstermelik bir ilişki değildir.

TKEP/Leninist tüzüğünde üyelik şu şekilde tanımlanıyor:

Parti program ve tüzüğünü kabul eden, Partiye maddi katkıda bulunan ve parti örgütlerinden herhangi birinde görev alarak, Parti çalışmalarına pratik olarak katılan herkes Komünist Parti üyesidir.”

Burada önemli olan, esas olan parti üyeliğinin içeriğidir. Parti ödentilerini düzenli önleyen ve bir parti organında görev alan biri, Parti üyesi olmakla, Komünist Partililiğin gereğini yerine getirdiğini düşünebilir.

Komünist Parti üyesi olmanın, Komünist Partililiğin gerçek anlamı şudur: Her Parti üyesi, Partinin BAŞARISI için çalışmalıdır. Üyeliğin anlamı, biçimsel olarak üyeliğe uygun davranmak değil, Parti’nin başarısı için çaba göstermektir. Bir kadro gücünü, yeteneğini, çabalarını ve zamanını Parti’nin başarısı için değerlendiriyorsa, o kadro, gerçekten Komünist Partili olmayı kavramış demektir. Parti’nin kitleler içindeki önderliğini güçlendirenler, Parti’yi devrimci kavganın her alanında ve her koşulda önder duruma getirenler, yani Parti’nin başarısı için sürekli olarak çaba harcayanlar, Parti kadrosu olmanın gerçek anlamını, gerçek içeriğini kavramış demektir.

Parti görevlerini eksiksiz yerine getirme, Parti’nin başarısı için sınırsız bir özveri gösterme, çalışmanın her alanında sıkı parti disiplinine uygun davranma, çok açıktırki yüksek bir Parti bilinci gerektiriyor. Gelişkin bir Komünist Partililik bilinci taşıyanlar, sıkı parti disiplinini, örgütlü mücadele yaşamının doğal bir gereği, içselleştirilmiş bir anlayış biçimi, bir devrimci kavga örgütünün kadrosu olmanın gereği olarak görürler.

Komünist disiplin, gerekirse kitle içinde erime yeteneğidir. Kitle içinde erime yeteneği gösteremeyen komünistler, Partiyle emekçi kitlelerin bağını kuramazlar; kitleleri parti önderliğine kazanamazlar. Emekçi kitleler, Partili mücadele düzeyine yükselttiklerinde kendi kurtuluşlarını gerçekleştirebilirler. Ama bunun için Parti’nin kitlelerin bilincinde ve yüreğindeki zaferi kazanması gerekiyor. Emekçi kitlelerin içinde derin kök salmak için sistematik ve disiplinli bir çalışma şarttır.

Komünistler, kibirli davranmazlar. Kibirlilik komünistlerden uzak olmalıdır. Komünistler kitlelere arkadaşça, yoldaşça, içtenlikli bir ilişki içinde olmalıdır.

Parti kadroları ya da Parti organları bulundukları her alanda, üretken, yaratıcı bir çalışma yürütürken, bu çalışma içinde faaliyetinin çerçevesini belirleyen, Parti kongre kararları, MK kararları, diğer yönetici organların kararlarıdır.

Partilililer çalışmaları sırasında, örgütlü yapının, komünist kolektivitenin bir parçası olarak davranmalıdır. Kolektivitenin bir parçası olarak, örgütlü davranışı ve komünist partililik zihniyetini gittikleri her yere taşımalıdır.

Bireyci davranış, tepkicilik, kendi başına buyruk olma vb. küçük-burjuva bir zihniyettir, bir davranış biçimidir ve küçük-burjuvazinin toplumsal konumuna denk düşer. Küçük-burjuva bireyciliği, burjuva bireyciliğinin ters yüz edilmiş halidir. Böyleleri her ne kadar, kendilerine komünist, partili vb. dese de; disiplinsiz, bencil hareket tarzı, proletaryanın sıkı disiplinine uymayan bireysel bir hareket tarzıdır.

Bireyci disiplinsiz davranışlar, Parti’ye çeşitli yollardan taşınabilir. Bunların en uygun olanı, Partiye gelenlerin, günlük hayatlarındaki davranışı beraberinde getirmeleridir. Bu durumda olanlar, komünizmin yükseltici anlayışıyla mutlaka eğitilmelidir. Partili yaşamda tam bir ideolojik dönüşüm ve zihniyet dönüşümü gerçekleştirilmezse, bu küçük-burjuva anlayış şu ya da bu aşamada kendini gösterebilir.

Bu nedenle, küçük-burjuva ideolojisine, bireycilik anlayışına ve disiplinsiz davranışına karşı sürekli, ideolojik bir mücadele vermek temel bir görev durumundadır.

Komünistler, Marksist-Leninist ideolojiyleriyle, proletarya enternasyonalizmi anlayışlarıyla, örgütlü ve disiplinli devrimci kavgalarıyla, proletaryanın kurtuluş bayrağını daima yukarıda tutarlar.

Ufuk Taylan

Komünist Sayı 9 (19), 2017

Login Form