(May 12, 2021) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 17, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Eyl 11, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Ağu 28, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Ağu 10, 2020) Açıklamalar Read more...   |   

 

TKEP/LENİNİST’in II. Kongresi, Türkiye ve Kürdistan’da uzun yıllardır süren iç savaşın yoğunluk ve yaygınlık kazandığı, dinci biçime bürünen faşizmin bu iç savaşı kazanmak için burjuva yasaları da bir kenara atarak, en vahşi yöntemleri kullandığı, faşist devlet güçlerine ek olarak, sivil faşist milisleri örgütlediği ve devrimin toplumsal güçleri üzerine devlet güçleriyle birlikte saldığı; buna karşılık işçi sınıfı ve diğer emekçi güçlerin, Kürt halkının, ezilen ulusal toplulukların, sokakları kararlılıkla doldurdukları ve yeni bir ayaklanma için güç biriktirdikleri bir zamanda başarıyla toplandı ve sonuçlandı.

II.Kongre MK’nin sunduğu “Rapor”u onayladı. II.Kongre, I.Kongre’den bu yana geçen süreçte emeğin toplumsal üretkenliğinde ve sermayenin merkezileşmesindeki gelişmelere bağlı olarak emperyalist-kapitalist sistemde ve sınıflar savaşında ortaya çıkan durumu marksizm-leninizme dayanarak tahlil eden MK’nin ulaştığı sonuçları onaylayarak “tam ilhak” ve “yeni evre” kavramlarını Parti Programına geçirdi.

II.Kongre, MK’nin ulaştığı bu sonuç ve kavramları Partimizin teorik, ideolojik ve politik üstünlüğünün ve gücünün bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

Bilim ve teknolojideki muazzam gelişmeleri gözönüne alan II.Kongre, Porgramın sistematiğini, özünü ve ruhunu koruyarak, kısmi düzenlemelere gitti. “İşçilerin Korunması, Toplumsal Alanda” başlığı altındaki önlem ve talepler “İşçilerin Korunması” ve “Kadınların Korunması” başlıkları altında yeniden düzenlenmiştir.

Bir eylem kılavuzu ve bilimsel bir belge olan TKEP/Leninist Programında yapılan bu düzenlemeler, Programın bilimsel içeriğini ve gücünü derinleştirmiştir.

II.Kongre, TKEP/Leninist’i birleşik devrimin pratik öncüsü düzeyine getirmek amacıyla bir takım kararlar aldı.

Partinin illegal yapısını değişen koşulları gözönünde bulundurarak yeniden yapılandırma ve güçlendirme kararı bunların başında geliyor. TKEP/Leninist’in işçi sınıfı içinde daha yaygın örgütlenmesini, sınıfla daha sık bağların kurulmasını, ilişkilerin yaygınlaştırılmasını, sınıf içinde gerçek bir güç olmayı yaşamsal bir sorun olarak kabul eden II.Kongre, aynı zamanda II. Konferans’ta alınan kararla kurulan Kürdistan Komitesi’nin güçlendirilmesini yeni seçilen MK’nin önüne bir görev olarak koymuştur.

Bu kararın başarıyla yerine getirilmesi TKEP/Leninist’i pratik yönden de proletaryanın öncüsü konumuna getirecektir.

Devrimci durum ve iç savaşın derinleşmesinin sonucu olarak bir silahlı halk ayaklanmasının yaklaşmakta olduğunu tespit eden II. Kongre, bu ayaklanmayı hazırlamak ve ona hazırlanmak üzere, Parti’nin savaşçı kapasitesini geliştirmek amacıyla gerilla gücünü artırma, kadro, üye ve taraftarlarını askeri eğitimden geçirme görevini MK’nin önüne görev olarak koymuştur.

I.Kongre’nin aldığı “devrimin tüm güçlerini birleştirme” kararı doğrultusunda hareket eden MK’nin aldığı “Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne katılma kararı”nı onaylayan II.Kongre, HBDH’yi güçlendirmeyi önüne koymuştur. II.Kongre, içerdiği çelişkilere rağmen, HBDH’ni, Parti’nin politik etkisine açık, birleşik devrimin odağı olmaya aday bir yapı olarak değerlendirmiştir.

II.Kongre’le birlikte TKEP/Leninist birleşik devrimin teorik, ideolojik ve pratik/politik yönlerden öncü devrimci gücü olma yolunda güçlü bir adım daha atmıştır.

Ağır iç savaş koşullarında ve düşman saldırısı altında II. Kongresini tamamlayan TKEP/Leninist şimdi çok daha güçlüdür.

Bundan sonrası Partinin birleşik devrime pratik öncülük dönemi olacaktır! Bu dönem, bilinç, feda ruhu ve silaha dayanacaktır! Zafere ulaşarak tarihin akışına yön vereceğiz!

YAŞASIN MARKSİZM - LENİNİZM!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

YAŞASIN PARTİMİZ TKEP/LENİNİST!

 

Kasım 2017

TKEP/Leninist Merkez Komitesi

Login Form