(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Otuz bir mücadele yılını geriden bırakan Türkiye ve Kürdistan proletaryasının devrimci komünist partisi TKEP/Leninist, yeni mücadele yılına giriyor.

Yeni mücadele yılını, iki ülkede süren birleşik devrimin güç kazandığı, tekelci sermaye sınıfı egemenliğinin ve bu egemenliğin dayandığı faşist devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sarsıldığı, çöküş içinde olduğu koşullarla karşılıyoruz.

Partimiz TKEP/Leninist, geride bıraktığı uzun mücadele yıllarında, başta teorik, ideolojik ve politik yönlerden olmak üzere, mücadelenin her alanından çelikleşmiş biçimde bugünlere geldi. Uzun iç savaş yılları, partimizin sınıf savaşının ateşi içinde sınandığı; zindan savaşlarından silahlı mücadelenin tüm biçimlerine kadar hepsinde çelikleştiği ve muazzam birikimler elde ettiği yıllar oldu.

İki ülkenin, Türkiye ve Kürdistan halklarının mücadele birliği temelinde gelişen birleşik devrim, Partimiz TKEP/Leninist'in uzun süre önce tespit ettiği gibi, günceldir; pratik bir sorun haline gelmiştir.

Birleşik devrimin gelişmesi, tekelci sermaye sınıfının egemenliğini temellerinden sarsıyor. Tekelci sermaye sınıfı ve dayandığı faşist devlet, dinci faşist iktidar ve diğer tüm kurumlar birleşik devrimin gelişimini durdurmak için iki ülkenin proletaryası ve emekçi halklarıyla sürekli bir savaş halinde.

Tekelci sermaye sınıfı ve faşist devlet toplumu yönetmiyor; toplumla, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan yoksul, emekçi kitlelerle savaşıyor.

Bütün bu koşullar, devrim ve iktidar hedefini her şeyin önüne koyan; başlıca politik hedef olarak belirleyen Partimizin öncü rolünü yaşamsal önemde kılıyor. Tekelci sermaye sınıfı ve faşist devletle savaş halindeki emekçi sınıflar, kadınlar, gençler, yoksul, ezilen kitleler kendilerine gerçek kurtuluş yolunu, devrim ve iktidar hedefini gösterecek öncüye ihtiyaç duyuyorlar.

Bu öncü güç, partimiz TKEP/Leninist'tir. Çünkü, partimiz TKEP/Leninist dışında hiç bir parti ya da örgüt kitlelere devrim ve iktidar hedefini güncel olarak göstermiyor; hiç bir parti ya da örgüt birleşik devrimin zafere ulaşmasının ve iktidarın ele geçirilmesinin pratik bir mesele haline geldiğini söylemiyor. İki ülkenin proletaryası ve emekçi halkları sadece partimizin gösterdiği yolda yürüdüklerinde gerçek kurtuluşa, tam ve kesin zafere ulaşabilecekler.

Ayak sesleri giderek daha güçlü duyulan ufuktaki büyük halk ayaklanmasına öncülük etmek, onu iktidarın fethiyle sonuçlanan bir zafere dönüştürmek için partimiz TKEP/Leninist'i bir güç örgütü haline getirmek yaşamsal bir önem kazanmıştır.

Birleşik devrim, iki ülkenin ayaklanan emekçi halklarının eseri olacaktır! Ancak birleşik devrimin zaferle, burjuva egemenliğin yıkılması ve tüm iktidarın emekçi halkların eline geçmesiyle sonuçlanması güç örgütüne dönüşmüş devrimci komünist partinin öncülüğü ile mümkündür. Bu öncü parti TKEP/Leninist'tir.

Görev açıktır. Yeni mücadele yılında partimiz TKEP/Leninist'i bir güç örgütü haline getirmek, sınıf bilinçli devrimci öncü işçilerin, devrimci gençliğin, devrimci emekçi kadınların, devrimci emekçilerin güncel ve artık yarına bırakılamaz görevidir.

Partimiz TKEP/Leninist'in büyük bir atılım yaparak bir güç örgütü haline gelmesinin tüm koşulları oluşmuştur. Bütün Leninist güçler, yeni mücadele yılını büyük bir atılım yılına dönüştürmek için ileri! Partimizin devrimci komünist görüşleri, parti güçlerimizin olmadığı yerler dahil, her yerde yaşam alanı buluyor, benimseniyor ve savunuluyor. Bu somut durum, partimizin ideolojik-teorik-politik düşüncelerinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi ve kanıtıdır.

Leninist Partinin tüm güçleri, yeni mücadele yılında büyük bir atılımla Partiyi güç örgütüne dönüştürmek için ileri!

Devrimci öncü işçiler, iki ülkenin emekçi sınıflarını, birleşik devrim için ayağa kalkan kitleleri iktidarın fethine ilerletmek için öne, en öne çıkın!

Kadınlar, Gençler, Emekçiler, Leninist Parti size tam, gerçek ve kesin kurtuluşun yolunu gösteriyor; bu yol birleşik devrimle tüm iktidarın ele geçirilmesidir, bu yoldan ilerleyin!

 

Yaşasın Partimiz TKEP/Leninist!

01.09.2021

TKEP/Leninist Merkez Komitesi

Login Form