(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Makale Dizini

Giriş

Kapitalist üretim biçimi toplumun büyük çoğunluğunu sürekli olarak daha çok proleterleştirirken, aynı zamanda kendini ortadan kaldıracak olan devrimci gücü de yaratmıştır...

Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi, uluslararası ticaretin gelişmesi ve kapitalizmin son aşaması olan emperyalizme dönüşmesiyle birlikte, kapitalizm tüm dünyada derinlemesine ve genişlemesine yaygınlaşmakta ve yoğunlaşmakta; bunun sonucu kapitalizm proletarya devrimleri için tamamen olgun hale gelirken; bu devrimi başaracak olan proletaryayı da kendi mekanizmalan tarafından eğitmekte, birleştirmektedir.

Toplumun, burjuvazi ve proletarya olarak iki düşman kampa bölündüğü tüm kapitalist ülkelerde, uzlaşmaz sınıf çelişkileri derinleşmekte, sınıf savaşı giderek sertleşmektedir. .

Çıkarı aynı olan tüm ülkelerdeki proletaryanın sınıf hareketi daha uluslararası bir nitelik kazanmaktadır.

Uluslararası proletarya hareketi tam bir sınıfsal dayanışma ve birlik içinde, on yıllardır süren sert ve yoğun mücadele içinde geçmektedir. Proletaryanın dünyanın tüm kapitalist ülkelerinde verdiği toplumsal kurtuluş mücadelesi giderek yaygınlaşmakta ve yükselmektedir.

Türkiye ve Kürdistan proletaryası, dünya proletarya ordusunun bir müfrezesidir. Türkiye ve Kürdistan proletaryası, tüm ülkelerin proletaryasıyla sınıfsal dayanışma ve mücadele anlayışı temelinde kendi sınıfsal kurtuluşu için mücadele vermektedir.

Türkiye ve Kürdistan proletaryasının bu mücadelesini amacına ulaştırmak için oluşturulan TKEP /LENİNİST, proletaryanın dayanması gereken devrimci sınıf partisidir. Devrimci - komünist Örgütlenmeye dayanan proletaryanın kurtuluş savaşı yoğunlaşıyor, yükseliyor.

Bu devrim PROGRAM'ı, proletaryaya komünizme ulaşma yolunu göstermektedir.

TKEP /LENİNİST, teorik ve politik çalışmalarında ve pratiğinde marksizm -leninizm'in devrimci öğretisine dayanacaktır.

TKEP /LENİNİST'in amacı sınıfları ve sınıf egemenliğini ortadan kaldırmaktır.

Amacına yalnızca devrim yoluyla ulaşacağını açıkça belirten TKEP /LENİNİST, bu mücadelede, proletaryanın hedefini saptıran, reformizme, oportünizme, revizyonizme ve tüm sapma akımlara karşı kararlı bir mücadele yürütür.

 

1-Kapitalizmin Gelişmesi Ve Çöküşü

Meta üretimi temelinde ortaya çıkan kapitalist üretim biçimi somut ifadesini üretim araçlarının kapitalistlerin özel mülkiyetinde olması ve ücretli işçilerin sömürülmesinde bulur. Üreticileri, proleterlere; üretim araçlarını da sermayeye dönüştüren kapitalizm, toplumun büyük çoğunluğunu sürekli olarak ücretli işçiler durumuna getirerek, kendi yıkılışını gerçekleştirecek devrimci gücü de yaratır. Modern sermaye toplumunun zeminleri üzerİnde hareket eden kapitalist devlet, burjuvazinin politik egemenlik aygıtı olarak, proletaryayı baskı altında tutar.

Üreticiyi bireysel mülkiyetinden uzaklaştıran kapitalist özel mülkiyet, kendi ekonomik yasalarının etkisiyle, kendi yadsımasına dönüşür. Üretim araçlarının ve üretimin gitgide toplumsal nitelik kazanması, bütün insanların dünya pazarları ağına sokulması, kapitalist ilişkilerin uluslararasılaşması ve kapitalizmin bir dünya sistemine dönüşmesi, kitlelerin daha fazla proleterleşmesi ve sermayenin merkezileşmesi ile iç içe gelişim gösterir. Bu gelişim içerisinde sermaye egemenliği, kendi egemenliği altında gelişen üretici güçlerin önünde ayak bağı olmaya başlar. Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi ile birlikte, sefalet: baskı, kölelik, soysuzlaşma, sömürü de büyük ölçüde artar; bununla birlikte, sayıları sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin kendi mekanizmaları tarafından eğitilen, birleştirilen ve örgütlenen işçi sınıfının isyanları, devrimci ayaklanmalar genişler ve yaygınlaşır.

Emeğin toplumsallaşması ve sermayenin merkezileşmesi kapitalizmin iç çelişkileri olan toplumsal üretimde anarşi ve burjuvazi ile proletarya arasındaki uzlaşmazlığın bir üst düzeyde yeniden üretilmesi, Öne çıkması ve keskinleşmesi ile birlikte ilerler.

Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaşması, giderek, kapitalist toplumsal ilişkilerle çatışma yaratır. Sermaye egemenliğine son verecek bir toplumsal devrim zorunlu hale gelmiştir. Kapitalist Özel mülkiyet devrim yoluyla toplumsal mülkiyete dönüştürülecektir. .

Login Form