(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Makale Dizini

VI-Demokratik Halk Devrimi

TKEP /LENİNİST, sınıfları ve sınıf karşıtlıklarını . kaldırmak amacına ulaşmak için; öncelikle, Demokratik Halk Devrimi'nin zaferi ile birlikte Demokratik Halk İktidarı'nı gerçekleştirmeyi, bu iktidarı proletarya diktatörlüğüne dönüştürerek sosyalizme varmayı öngörür.

Devrimin ve iktidarın temel, öncü gücü, tek gerçek devrimci sınıf olan proletaryadır. Proletarya, sınıfsal konumu gereğİ toplumsal devrimi sonuna kadar tutarlı olarak götürecek tek sınıftır. Bununla birlikte, proletarya, tüm ezilenleri kurtarmadan kendisini kurtaramaz. Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğu ücretli duruma gelmediğİ için, proletarya, iktidar mücadelesinde ittifak politikası izler.

Proletaryanın ittifaka girmeyi öngördüğü emekçi kitleler:

 

Tarım Proletaryası: Kırsal kesimde giderek büyüyen önemli bir potansiyel durumuna gelmektedir. Tarım burjuvaları tarafından sömürülen, ezilen tarım proletaryası; devrim, iktidar ve sosyalizm mücadelesinde kent sanayii proletaryasının doğal ve temel ittifak gücüdür.

 

Kafa Emekçileri, Teknik Elemanlar: Bunların üst kesimi, sermaye egemenliğine sıkı sıkıya bağlı durumdayken, alt kesimleri, daha çok ücretli kafa emekçisi durumundadır. Bu alt kesimler, sermaye iktidarı tarafından baskı altında tutuluyor ve sömürülüyorlar. Bunların büyük bir bölümü toplumsal devrimin ilk adımına katılır, kazanılabilecek olanların önemli bir bölümü de sosyalizm altında proletaryaya kültür, bilim, sanat, ekonomik ve teknik alanlarda yardım ederler. Parti bunları devrime kazanmak için ittifak politikası izler.

 

İşsizler Ordusu: Sayıları kitlesel olarak sürekli artmaktadır. Türkiye'de işsizlik geçici, anlık bir durum değil, süreklilik kazanan ve tekelci kapitalist düzenin çözemeyeceği bir düzeydedir. İş bulabilenler kendilerini şanslı saymakla birlikte, esas çoğunluğu aç ve yoksul bir yaşama mahkum edilmişlerdir. Bunların bir kısmı daha önce işçi olduğu için ve bir kısmı da yarın işçi olacağı için proletarya durumundadırlar. Ancak, üretimden koparılmış olmanın vermiş olduğu tutarsızlık ve zayıflık içindedirler.

Devrimci bir potansiyel taşıdıkları için, Parti, bunları devrime kazanmak için uğraş gösterir.

 

Küçük Ve Yoksul Köylülük: Büyük bir bölümü mülksüz ve yarı proleter durumda olan emekçi köylülüğün bir bölümü de ancak kendine yetecek kadar bir toprağa sahiptir. Yoksul köylülük, mülksüzlük ve işsizlik içİnde, iş bulabildiği zaman da karın tokluğuna çalışabilen son derece sefalet içinde bir yaşam sürdürmektedir. Yoksul köylüler, tarım proletaryasından sonra, kent sanayii proletaryasının en yakın ittifak gücüdür. Küçük mülk sahibi köylülük ise, makinalaşma, sermayenin merkezileşmesi, bankaların faizleri ve ipotekleri ile her geçen gün mülksüzleşmekte ve yoksulluğa itilerek proleterleşmektedir. Bunların geleceği proletaryanın kurtuluşuna bağlıdır.

Küçük köylülük, proletaryanın kırsal kesimdeki ittifak gücüdür.

Proletarya, orta köylülüğü devrim de tarafsızlaştırma politikası izler.

 

Zanaatkarlar, Esnaflar, Kent Küçük Burjuvaları:

Kentli nüfusun sayıca önemli bir kesimini oluşturan küçük burjuvalar, esnaflar, bayilik yapanlar, doktorlar, mimar - mühendisler, küçük atölye çalıştıranlar vb. değişik grupları içerirler. Zanaatkarların ve küçük burjuvaların çok küçük bir bölümü burjuvalaşırken, büyük bir bölümü ise, kapitalizm iktidarı altında sürekli olarak mülksüzleşmekte, ya proleterler ya da işsizler kitlesi içinde kendini bulmaktadır. Zanaatkarlar ve kent küçük burjuvaları, proletaryanın bu devrimdeki ittifak gücüdürler.

Proletaryanın ittifak güçleri olan küçük köylülük ve zanaatkarlar, üretimin geri biçimlerine bağlı oldukları için, burjuva sınıf karşısında geri ve tutarsız bir tutum gösterirler. Kent küçük burjuvaları da özel mülk sahibi olarak kaldıkları sürece, bir burjuva gibi davranır ve onlara katılmayı umarlar; ancak, proleterleştikçe, proletaryanın saflarında mücadele ederler ve bu yönleriyle devrimcidirler. Tüm küçük burjuvalar, burjuvazi ile proletarya; proletaryanın toplumsal devrimi ile, karşı-devrimci güçler arasında yalpalarlar: güçlüden ve kazanandan yana tavır koymakla birlikte önümüzdeki toplumsal devrimin kopmaz bir parçası durumuna gelmektedirler.

Parti, küçük köylülük ve kent küçük burjuvalarının bu durumlarını ittifak politikalarında göz önünde bulunduracaktır.

 

Demokratik Halk İktidarı

 

İşçi sınıfı emekçi halk kitleleriyle ittifak içerisinde devrimin zafere ulaşmasıyla politik iktidarı ele geçirir. Silahlanmış emekçi halkın iktidarı olan Demokratik Halk İktidarı, Halk Demokrasisi'ni gerçekleştirerek özgür bir ortam sağlar. Zora dayanan devrimle kurulan devrimci iktidar, devrimci yöntemlerle çalışır. ' İşçi sınıfı, devrimi kesintiye uğratmadan, Demokratik Halk İktidarı'nı proletarya diktatörlüğüne dönüştürerek, sosyalizmi kurmaya girişir. Demokratik Halk İktidarı, proletarya diktatörlüğüne dönüşme evresinde sınıfsal değişikliğe uğrar ve işçi sınıfının sınıfsal egemenliğini gerçekleştirir.

İşçi sınıfının kurtuluşu için savaşan TKEP/LENİNİST, işçi sınıfını kurtuluşuna yaklaştıracak şu istemler ve önlemlerin yerine getirilmesinde kendini görevli sayar.

 

Login Form