(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Makale Dizini

A) Politik Alanda

1- Faşist devletin yıkılması; ordunun, polisin, mahkemelerin, bürokrasi organlarının, parlamentonun, yerel devlet organlarının parçalanması; tüm iktidarın halk temsilcilerine devri.

2 - Halk Demokrasisi'nin gerçekleşmesi; yasa yapma, vb. yetkilerin Halk Temsilcileri Meclisi'nde olması; tüm temsilcilerin seçimle gelmesi; seçmenlerin temsilcilerini geri çağırma hakkının sağlanması.

3 - İnsan hak ve özgürlüklerini temel alan yeni bir anayasanın hazırlanarak halkların onayına sunulması.

4 - Her memurun, çalışmaları sırasında her kişi karşısında, üyeleri halk tarafından seçilmiş mahkemeler önünde yasa ile sorumlu tutulması; hiç bir memurun ücretinin, uzman bir işçinin ortalama ücretinden fazla olmaması.

5 - Devrimin kazanımlarını koruyacak ve savunacak halk ordusunun ve silahlı halk milislerinin oluşturulması .

6 - Her kişi için söz, düşünce, yayın çıkarma, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü.

7 - Tüm politik tutsaklara özgürlük; bir insanlık suçu olan işkencenin yasaklanması; işkencecilerin ve halka kurşun sıkan halk düşmanlarının cezalandırılması; idam cezasının kaldırılması.

8 - Sıkıyönetim yasası, sokağa çıkma yasağı, savaş hali yasası, olağanüstü hal yasası, polis yetki yasası, terörle mücadele yasası vb. iptal edilmesi.

9- NATO'dan çıkılması, Türkiye ve Kürdistan topraklarındaki tüm emperyalist askeri üs ve tesislerin sökülüp atılması, emperyalist devletlerle ve bölgedeki gerici kapitalist devletlerle yapılan tüm ikili ya da çok yan1ı askeri ve politik anlaşmaların iptal edilmesi.

10- Türk ordusunun işgal ettiği Kürdistan, Hatay ve Kıbrıs'tan çekilmesi.

 

B) Sanayii, Kredi, Ticaret, Ulaşım Alanında

1- Sermayenin elindeki tüm sanayii işletmelerinin ve madenlerin; emperyalistlerin elindeki tüm işletmelerin ve madenlerin zor alımı yoluyla kamulaştırılması.

2 - Sanayii işletmelerinin yönetiminin işyeri konseylerinde olması; sanayinin bilim ve teknik gelişmenin sonuçlarına dayanılarak geliştirilmesi; halkın temel gereksinmelerini karşılaması ve ekonominin gelişmesine hizmet etmesi.

3 - Tüm özel bankaların, emperyalistlere ait bankaların ve tüm özel finans kuruluşlarının zor alımı yoluyla kamulaştırılması; tüm kredi işlemlerinin tek bir devlet bankasında merkezileşmesi.

4- Zanaatkarların, esnafların ve küçük mülk sahiplerinin bankalara olan borçlarının silinmesi; kooperatifleşmeleri için ikna ve teşvik edilmesi, kredi ile desteklenmesi.

5 - Özel büyük toptancılığın kaldırılması: büyük tüccarların mülksüzleştirilmesi; iç ticaretin kooperatifler aracılığıyla yapılması; dış ticaretin devlet tarafından örgütlenmesi.

6 - Dolaylı vergilerin kaldırılması; gelir durumuna göre değişen, artan oranlı verginin konması.

7 - Özel sermayenin elindeki tüm kara, hava ve deniz ulaşım filolarının zor alımı yoluyla kamulaştırılması; tüm kitlesel ulaşımın halk demokrasili devlet tarafından sürdürülmesi.

8 - Devletin emperyalist ülkelere olan borçlarının ödenmemesi.

 

C) Tarım Alanında

1- Tüm özel büyük toprak mülkiyetinin üzerindeki üretim araçları ile birlikte zor alımı yoluyla kamulaştırılması; tarım işçileri konseylerinin yönetimine devredilmesi; bazı alanlarda kamulaştırılan toprakların yoksul köylü komitelerinin yönetimine devredilmesi; tüm toprakların ulusallaştırılması; kent ve kır topraklarının alım - satımının yasaklanması.

2 - Tarıma dayalı tüm özel büyük besicilik ve çiftlik işletmeciliğinin zor alımı yoluyla kamulaştırılması; işçi konseylerinin yönetimine devredilmesi.

3 - Sermaye sınıfı tarafından sömürülen tüm küçük köylülerin ve yoksul köylülerin tüccara - tefeciye olan borçlarının ödenmemesi; bankalara olan borçlarının silinmesi.

4- Tarımda kolektif üretimin yaygınlaşması amacıyla, köylülerin kooperatifleşmeleri için ikna ve teşvik edilmesi; kooperatiflerin kredi, makinalaşma, teknik, ilaçlama, sulama vb. biçiminde desteklenmesi; kolektif devlet çiftliklerinin etki alanlarının genişletilmesi.

5 - Tarımda bilimsel- teknik gelişmenin ürünlerine dayalı, bilimsel yöntemli, bilinçli üretimin yapılması; emek verimliliğini arttırıcı teknik araçların kullanımının yaygınlaştırılması; kapitalist tarımın yokettiği toprakların tarıma yeniden kazandırılması; tarımsal gelişmeyi teşvik edici sanayii ve tarım - sanayii işletmelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

 

Ç) Ulusal Sorun

1- Kürt ulusu, bağımsız devlet kurma da içinde, kendi geleceğini kendisi belirleme hakkına sahiptir.

2 - Tüm ulusal topluluklar, kendi geleceklerini kendileri belirleme hakkına sahiplerdir. .

3 - Tüm ulusların ve ulusal toplulukların tam hak eşitliğinin sağlanması; resmi dil zorunluluğunun kaldırılması; şoven, ırkçı ve ulusal baskının tüm ideolojik biçimlerine karşı mücadele.

 

Login Form