(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Makale Dizini

 

Ulusal Sorun

Kuzey Kürdistan'ı ilhak ve işgal ederek Kürt ulusuna terör ve soykırım uygulayan Türk burjuvazisi; Kürdistan'ın politik ilhakını ekonomik temele oturtarak, Kürt ulusunu tam anlamıyla, sömürülen, ezilen, egemenlik altında ve köleleştirilmiş bir ulus durumuna getirmiştir

Kapitalizmin Kürdistan'da gelişimi ile birlikte, Kürt burjuva sınıfı, Türk burjuvazisiyle bütünleşmiş ve ulusal hareketin tamamen dışına düşmüştür. Kapitalizmin Kürdistan'da gelişimi ve egemen olması ile birlikte, Kürt halkı, Türk halkıyla aynı pazar ilişkileri içine sokulmuş; bu ekonomik temele dayanma Kürt ve Türk proleterlerinin kaynaşmasına yol açmıştır.

Aynı kapitalist temelde tek bir burjuva sınıf tarafından sömürülme, aynı ve tek devlet tarafından ezilme; ayrı ayrı gelişen Kürdistan ve Türkiye devrim sürecini zamanla tek bir devrim sürecine dönüştürmüştür. Ulusal kurtuluş. mücadelesi toplumsal devrim mücadelesinin kopmaz bir parçası haline gelmiştir.

Aynı devrim süreci ve devrim dinamizmine dayanma Kürt proletaryasının, Türk ve farklı uluslardan gelme proleterlerle birlikte aynı devrİmci sınıf partisinde örgütlenmesini ve ortak mücadelesinin maddi temelini oluşturmaktadır. .

Ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelesine sınıfsal konumu gereği yalnızca Kürdistan proletaryası önderlik edebilir.

Arap, Laz, Çerkez ve diğer ulusal topluluklar aynı kapitalist ekonomik ilişkiler içinde şoven Türk burjuvazisi tarafından sömürülüyor ve ulusal baskı altında tutuluyorlar. Ulusal baskı altındaki tüm ulusal topluluk halklarının ulusal hakları için mücadeleleri, toplumsal devrimin bir parçası durumundadır. .

Bu maddi koşullar tüm ulusal topluluk proleterlerini, Kürt ve Türk proletaryası ile aynı sınıfsal örgütlerde birleşmeye götürüyor.

Tüm ulus ve halklardan proleterlerin önderliğindeki toplumsal devrİm, sermaye egemenliğine son verecek; ulusal baskıyı, her türlü ulusal eşitsizlik ve çelişkiyi ortadan kaldıracaktır.

 

V-Uzak Amacımız: Sınıfların Ve Sınıf Egemenliğinin Ortadan Kalktığı Komünist Topluma Varmaktır

Devrim yoluyla politik iktidarı ele geçiren proletarya, iktidar aracılığıyla, burjuvazinin elindeki tüm üretim araçlarının özel mülkiyetini kaldırır ve bunları kamu mülkiyetine dönüştürür. Toplumsal nitelik kazanmış üretim araçlarının bu nitelik1eri, kamu mülkiyeti altında, sonuna kadar özgürce gelişim gösterir. Burada, kapitalizmden komünizme geçişte iktidar, proletaryanın devrimci diktatörlüğü olacaktır. Uzunca bir dönemin tümünü kapsaya:ak olan bu geçiş evresinde, sınıflar mücadelesi yeni biçimler alarak devam edeceğinden, proletarya diK sürecin tümü boyunca temel önemini korur.

Kapitalist üretim biçiminin kendisine özgü olan rekabet, toplumsal üretimde anarşi ve üretimin gelişimi önündeki diğer engeller, toplumsallaştırılmış üretim araçlarının kolektif mülkiyetine dayanan komünist toplumda ortadan kalkar; bunun yerini planlı, toplumsallaştırılmış üretim alır. Kafa emeği ile kol emeği arasındaki karşıtlık, cinsiyetler arasındaki toplumsal eşitsizlik kaybolur.

Toplumsallaştırılmış üretim araçları ile, toplumun her üyesinin maddi bakımdan tümüyle yeterli ve devamlı zenginleşen bir yaşamı güvence altına alması; herkesin fiziki ve entelektüel olarak yeteneklerini özgürce geliştirmesi olanaklı olur.

Özel mülkiyetin kaldırılması, sınıfların yok olması ve insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmesi ile tüm sınıf uzlaşmazlıkları ve sınıf devleti de yok olur.

Bütünsel bir toplum olan komünist toplum, ekonomik, ahlaki ve Entelektüel olarak içinden çıkıp geldiği eski toplumun izlerini üzerinde taşıyan sosyalizm evre sinden geçer. Komünist toplumun bu alt evresinde, yenilen ancak tamamen ortadan kaldırılamayan eski toplumun kalıntı halindeki ilişkilerine karşı mücadele yeni biçim altında kesintisiz olarak sürer. Sosyalist evre de komünizmin maddi ve teknik temelleri hazırlanır; komünizm ilk defa kendi öz toplumsal temeline kavuşur. Komünist toplumun üst evresinde, toplumsal üretici güçler büyük bir gelişme gösterir, toplumsal üretim herkesin gereksinmesini karşılayacak kadar yeterli hale gelir; çalışma yalnızca bir yaşam aracı iken yaşamının başlıca gereksinmesi durumuna gelir. İnsanlar çok yönlü olarak gelişim gösterir ve özgür olurlar.

Bütün ülkelerin, dünya ticareti ve dünya pazarı içinde bulunması, tüm ülkelerin emekçilerinin çıkarlarının aynı olmasını getirmiş; bu anlamda proletaryanın kurtuluşu toplumsal bir görev olarak, tüm ülkelerin işçilerinin katılacakları bir mücadeleyi gerektiriyor.

Proletarya enternasyonalizmi ilkesini temel alan TKEP /LENİNİST, kendini uluslararası devrimci proletarya hareketinin bir müfrezesi olarak görür, uluslararası proletarya hareketi ile en sıkı dayanışma ve birlik içinde bulunur; ezilen halkların emperyalizme karşı mücadelesini destekler.

 

Login Form