(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Proletaryanın devrimci sınıf partisi, TKEP/Leninist, 30. mücadele yılına Türkiye ve Kürdistan’ın, Ortadoğu’nun devrimci eylemlerle, devrimci olaylarla sarsıldığı koşullarda giriyor.

Sadece Türkiye ve Kürdistan’da değil, ama bütün dünyada devrimci durumun olgunlaştığı, emperyalist hegemonyanın sarsıldığı; proletaryanın ve emekçilerin devrimci eylemleri karşısında burjuva iktidarların sallandığı, ayakta durmakta zorlandığı koşullardan geçiyoruz. Devrimci fırtına tüm yeryüzünü kasıp kavuruyor.

İnsanlık tarihi komünizme doğru yol alırken önüne çıkan engelleri parçalıyor, dağıtıyor; sonunda ortadan kaldırıyor. Bugün, Latin Amerika’dan Afrika’ya; oradan Asya ve Avrupa’ya uzanan, yayılan devrimci fırtınanın arkasında işte insanlığın komünizme doğru bu durdurulamaz yürüyüşü yatıyor. İnsanlık tarihi, tarih merdiveninin yeni bir basamağına; yeni bir evresine doğru geçişin sancılarını yaşıyor. İnsanlığın bu gün çektiği tarifsiz acılar bu sancıların acılarıdır.

Mülksüzleştirilenler, kendilerini mülksüzleştirenleri mülksüzleştirmek için, dünyanın her yerinde ayağa kalktılar; kalkıyorlar.

Ne var ki tarihin bu durdurulamaz akışının önündeki engeller sömürücülerin, asalakların, direnişinden ibaret değil. 70’li yıllarda devrimci bir çizgide kaldıktan sonra, zamanla burjuvaziyle uzlaşma çizgisine geçen ve günümüzde emekçi sınıfları burjuvaziyle uzlaştırmak için ellerinden geleni yapan küçük burjuva politik güçler de bu akışın önünde ciddi birer engeldir. Dahası bu güçler, “sosyalizm” maskesiyle dolaşarak kitleleri aldatabildikleri, oyalayabildikleri, gerçek düşmanları hakkında yanıltabildikleri için çok daha büyük bir engel oluşturuyorlar.

Proletarya, emekçi sınıflar, mülksüzleştirilenler bu engellerden ancak devrimci komünist bir partinin öncülüğünde kurtulabilirler. Sadece proletaryanın devrimci sınıf konumundan hareket eden, proletaryanın bağımsız sınıf politikasını kararlılıkla sürdüren ve burjuvaziye karşı yaşamın her alanında kararlılıkla mücadele eden bir parti proletarya ve emekçi sınıfları, mülksüzleri nihai zafere taşıyabilir. Ancak böyle bir parti insanlığın komünizme, yeni evreye geçiş sancılarını kısaltabilir; çekilen acıları azaltabilir. Emperyalizme ve kapitalizme karşı yeni bir dünya için ayağa kalkanların böyle partilere ihtiyacı var.

Türkiye ve Kürdistan’da böyle bir parti var. Bu parti, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist’tir. 29 mücadele yılını geride bırakarak 30. mücadele yılına giren Partimiz TKEP/Leninist, Deniz Gezmişlere, Denizlerin başlattığı 71’ Devrimci Çıkışına kadar uzanan tarihiyle böyle bir parti olduğunu, sınıf mücadelesi tarihinin her safhasında kanıtlamıştır.

Partimiz TKEP/Leninist, gücünü, dayandığı bilimsel Marksist-Leninist dünya görüşünden, bilimsel dünya görüşüne dayandırdığı devrimci ideolojisinden ve Deniz’lere kadar uzanan mücadele tarihinden alıyor.

Partimiz, 1990 1 Eylül’ünde saflarında bulunan sosyal reformist eğilimden arındı. Sosyal reformist eğilimden kurtulmak, partimizin devrimci sınıf partisi karakterini güçlendirdi, Marksizm-Leninizme dayalı bilimsel dünya görüşünü ve devrimci ideolojisini derinleştirmesinin yolunu açtı.

Bu, Partimizin kuruluş tarihiydi. Partimiz, bu uzun mücadele tarihinde izlediği uzlaşmaz sınıf çizgisiyle, sınıf savaşının her aşamasında izlediği devrimci politikalarla, ortaya attığı sloganlar ve emekçi sınıfların, Türkiye ve Kürdistan halklarının önüne koyduğu devrimci hedeflerle proletaryanın devrimci sınıf partisi olduğunu dosta düşmana kanıtlamıştır.

Türkiye ve Kürdistan, devrimin güncel bir mesele haline geldiği bir süreçten geçiyor. Birleşik devrim günceldir. Her iki ülkenin proletaryası, emekçi sınıfları, yoksulları tekelci kapitalist düzene karşı harekete geçiyor, bu düzene karşı kararlılıkla mücadele ediyorlar. Sosyal reformist güçlerin, partilerin devrimin toplumsal güçlerini düzenle uzlaştırma çabaları sonuç vermiyor.

30. mücadele yılına bu koşullarda giren Partimizin sınıf savaşındaki rolü, şimdi belirleyici bir önem kazanmıştır. Proletarya ve emekçi sınıflar önlerine çıkan bu tarihsel fırsattan ya Partimizin bayrağı etrafında birleşerek faşist devleti, onunla birlikte sömürücü düzeni yıkmak, halkların devrimci iktidarını kurmak için yararlanacaklar ya da bu fırsatı kaçırarak sömürü, baskı ve kölelik altında daha uzun süre yaşamaya devam edecekler.

Sınıf bilinçli devrimci öncü işçiler, bu koşullardan dolayı, Parti bayrağı altında birleşmek, Parti bayrağını her yere taşımak, Partinin slogan ve hedeflerini sınıfın kitlelerine tanıtmak tarihsel sorumluluğuyla karşı karşıyalar.

Leninist Partinin kadro, üye, sempatizan ve taraftarları, Partinin bayrağını emekçi kitlelere, fabrikalara, okullara, yoksul-emekçi köylülere götürmek, tanıtmak için bitmez-tükenmez bir enerjiyle çalışmalılar.

Bir kez daha ve daima:

Yaşasın Partimiz TKEP/Leninist!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

 TKEP/Leninist Merkez Komitesi

Login Form